Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Obecní úřad > Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

 

 1. Místní a časová dostupnost

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1a   Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

     spádové oblasti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b   Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana

     poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen "cílová skupina"). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je

     zajištěn každý pracovní den;  mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritéria 1a a 1b se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo práce a

sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Prostředí a podmínky

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2a   Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami.  Orgán

     sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro

     výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2b   Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně - právní ochrany na pracovišti i mimo

     něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové

     techniky pro práci v terénu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2c   Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je

     poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen "klient"), zejména s ohledem na potřeby dětí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2d   Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance

     zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 1. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3a   Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

     jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3b   Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě

     srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4a   Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

     profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4b   Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců

     orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující  náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve

     správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany.

     Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu

     ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany.

     Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4c   Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti

     k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast

     náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby

     konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritérium 4b se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí

a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Přijímání a zaškolování

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5a   Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

     pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5b   Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech

     sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5c   Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího

     sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5d   Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní

     ochranu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5e   Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky

     na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo

   dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritérium 5a a 5c se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro

mezinárodněprávní ochranu dětí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Profesní rozvoj zaměstnanců

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6a   Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochranypravidelně hodnotí podřízené

     zaměstnance,  kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany

     Vedoucí zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně.

     Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6b   Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců

     zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6c   Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu

     sociálně-právní  ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených

     v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce

     a sociálních věcí. Vzdělávání  zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany

     vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6d   Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní

     ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Prevence

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7a   Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

     pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7b   Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit  spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a

     orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a

     školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli

     zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o

   ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného

     zvolit tým pro děti a mládež.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8a   Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8b   Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8c   Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného

     případu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8d   Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany pracuje maximálně s 80 rodinami,

     v případě kurátora pro děti a mládež se 40 rodinami. V případě práce s osobami pečujícími a osobami v evidenci pracuje

     maximálně se 40 rodinami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritérium 8d se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí

a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 1. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9a   Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména

     -   respektuje individuální přístup ke všem klientům,

     -   vychází z individuálních potřeb každého klienta,

     -   podporuje samostatnost klientů,

     -   uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,

     -   motivuje k péči o děti,

     -   posiluje sociální začleňování klientů,

     -   důsledně dodržuje lidská práva a základních svobody,

     -   podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,

     -   informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9b   Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, nebo má dojednanou

     spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9c   Orgán sociálně-právní ochrany  provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených

     v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen "vyhodnocování"), zaměřené na skutečnost,

     zda se jedná o dítě vymezené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené

     do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona,

     provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9d   Orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností zpracovává v případě, kdy provedl podrobné

     vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej

     přehodnocuje a následně jej uzavírá.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritérium 9c a 9d se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních

věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Revize: 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé, ve znění instrukcí příslušných ministerstev, č. j. 33/2013-OD-Org.

Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Kontrola případu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10a   Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 1. Rizikové a nouzové situace

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11a  Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových

     a nouzových situací a jsou  prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní

     ochrany včetně postupů při jejich řešení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

 1. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12a  Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické

     dokumentace v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12b  Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Vyřizování a podávání stížností

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13a  Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné

     pro všechny klienty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13b  Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům

     a dalším osobám.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        

Kritérium

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14a  Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich

     potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14b  Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se

     nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritérium 14b se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních

věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.